SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
3812/QĐ-BNN-TY 2022 07/10/2022 Quyết định Quyết định 3812/QĐ-BNN-TY: công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT
1238/QLCL-CL1 2022 23/09/2022 Công văn Công văn 1238/QLCL-CL1: rà soát thực hiện Quy định IUU để chuẩn bị đón Đoàn thanh tra DG MARE
06/2022/TT-BNNPTNT 2022 28/07/2022 Thông tư Thông tư 06/2022/TT-BNNPTNT: sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản
918/QLCL-CL1 27/7/2022 21/07/2022 Công văn Công văn 918/QLCL-CL1: quy định mới của Trung Quốc về kiểm soát Covid-19 đối với thực phẩm lạnh nhập khẩu
2732/QĐ-BNN-CN 2022 19/07/2022 Quyết định Quyết định 2732/QĐ-BNN-CN: công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT
04/2022/TT-BNNPTNT 2022 11/07/2022 Thông tư Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025
1527/QĐ-BNN-TCTS 2022 2022 27/04/2022 Quyết định Quyết định 1527/QĐ-BNN-TCTS 2022: Ban hành Kế hoạch của Bộ NN&PTNT triển khai thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021 – 2030
676/QĐ-BNN-TCTS 2022 18/02/2022 Quyết định Quyết định 676/QĐ-BNN-TCTS v/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNN
496/QLCL-CL1 2021 22/04/2021 Công văn CÔNG VĂN 496/QLCL-CL1 v/v điều chỉnh mẫu chứng thư cho lô hàng XK vào EU
7365/BNN-CBTTNS 2020 23/10/2020 Công văn Công văn 7365/BNN-CBTTNS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
QCVN 02-16:2012/BNNPTNT 2012 09/01/2012 Quy chuẩn QCVN 02-16:2012/BNNPTNT Cơ sở sản xuất nước mắm – Điều kiện vệ sinh ATTP
QCVN 02-02:2009/BNNPTNT 2009 31/07/2009 Quy chuẩn QCVN 02-02:2009/BNNPTNT Cơ sở SX KD thực phẩm thủy sản – Chương trình đảm bảo chất lượng và ATTP theo nguyên tắc HACCP
QCVN 02-01:2009/BNNPTNT 2009 31/07/2009 Quy chuẩn QCVN 02-01:2009/BNNPTNT Cơ sở SX KD thực phẩm thủy sản – Điều kiện chung đảm bảo ATTP