Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo TCVN “Nước mắm truyền thống”

Kính gửi!

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2643/QĐ-BNN-KHCN ngày 12/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Danh mục và kinh phí các nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2023; Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản (đơn vị trực thuộc Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường) đã chủ trì xây dựng Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) “Nước mắm truyền thống”.

Căn cứ quy định tại Điều 6 Thông tư số 01/2021/TT-BNNPTNT ngày 18/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường tổ chức lấy ý kiến góp ý Dự thảo TCVN nêu trên (Dự thảo TCVN được đăng tải trên website của Cục tại địa chỉ: www.nafiqad.gov.vn, mục “Góp ý dự thảo văn bản”).

Đề nghị Quý tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân quan tâm đóng góp ý kiến theo. Mẫu Phiếu góp ý gửi kèm và gửi về Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản (địa chỉ: KM 0, Cao tốc 5B Hà Nội – Hải Phòng,Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội; đồng gửi email đến địa chỉ: ducban.nafi@mard.gov.vn, vinhdv.nafi@mard.gov.vn) trước ngày 07/5/2024 để tổng hợp và hoàn thiện Dự thảo.

Trân trọng./.

Đường link drive chứa các văn bản và mẫu góp ý: https://drive.google.com/drive/folders/1LhVo9LTgU0alOLWsl-VY6_OFVV4EGrVs?usp=sharing 

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *