Công điện số 220/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy

SỐ KÝ HIỆU: 220/CĐ-TTg BAN HÀNH: 2023
HIỆU LỰC: 05/04/2023 LOẠI VĂN BẢN: Công điện
TIÊU ĐỀ VĂN BẢN: Công điện số 220/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy FILE: