Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số: Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023

SỐ KÝ HIỆU: 17/QĐ-UBQGCĐS BAN HÀNH: 2023
HIỆU LỰC: 04/04/2023 LOẠI VĂN BẢN: Quyết định
TIÊU ĐỀ VĂN BẢN: Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số: Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023 FILE: