Quyết định số 349/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 cho Bộ Tài chính từ nguồn điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên năm 2021 của Bộ Tài chính