Thông tư 12/2022/TT-NHNN: hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

SỐ KÝ HIỆU: 12/2022/TT-NHNN BAN HÀNH: 2022
HIỆU LỰC: 15/11/2022 LOẠI VĂN BẢN: Thông tư
TIÊU ĐỀ VĂN BẢN: Thông tư 12/2022/TT-NHNN: hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp FILE:
Ngày 30/9/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 12/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

Theo đó, khoản vay phải thực hiện đăng ký với Ngân hàng Nhà nước bao gồm: Khoản vay trung, dài hạn nước ngoài; Khoản vay ngắn hạn được gia hạn thời gian trả nợ gốc mà tổng thời hạn của khoản vay là trên 01 năm; Khoản vay ngắn hạn không có thỏa thuận gia hạn nhưng còn dư nợ gốc tại thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên, trừ trường hợp bên đi vay hoàn thành thanh toán dư nợ gốc nói trên trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ thời điểm tròn 01 năm tính từ ngày rút vốn đầu tiên.

Bên cạnh đó, các trường hợp trả nợ không thông qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài bao gồm: Trả nợ dưới hình thức cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho bên cho vay; Trả nợ thông qua việc bên cho vay và bên đi vay thỏa thuận chuyển đổi dư nợ thành cổ phần hoặc phần vốn góp trong bên đi vay; Trả nợ thông qua việc bên cho vay và bên đi vay thỏa thuận hoán đổi dư nợ vay thành cổ phần hoặc phần vốn góp thuộc sở hữu của bên đi vay;…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/11/2022.