SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
257/TB-BCT 2022 10/10/2022 Thông báo Thông báo 257/TB-BCT: in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên giấy A4 thông thường