SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
349/QĐ-TTg 2023 06/04/2023 Quyết định Quyết định số 349/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 cho Bộ Tài chính từ nguồn điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên năm 2021 của Bộ Tài chính
345/QĐ-TTg 2023 05/04/2023 Quyết định Quyết định số 345/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2030”
220/CĐ-TTg 2023 05/04/2023 Công điện Công điện số 220/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy
17/QĐ-UBQGCĐS 2023 04/04/2023 Quyết định Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số: Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023
12/2022/TT-NHNN 2022 15/11/2022 Thông tư Thông tư 12/2022/TT-NHNN: hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp
1813/QĐ-NHNN 2022 25/10/2022 Quyết định Quyết định 1813/QĐ-NHNN: mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng VN của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
2787/QĐ-BTNMT 2022 24/10/2022 Quyết định Quyết định 2787/QĐ-BTNMT: công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước
1268/QĐ-TTg 2022 19/10/2022 Quyết định Quyết định 1268/QĐ-TTg: phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”
1747/QĐ-NHNN 2022 17/10/2022 Quyết định Quyết định 1747/QĐ-NHNN: quy định tỷ giá giao ngay giữa đồng VN với các ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép
257/TB-BCT 2022 10/10/2022 Thông báo Thông báo 257/TB-BCT: in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên giấy A4 thông thường
3812/QĐ-BNN-TY 2022 07/10/2022 Quyết định Quyết định 3812/QĐ-BNN-TY: công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT
871/CĐ-TTg 2022 29/09/2022 Công điện Công điện 871/CĐ-TTg: chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực liên quan hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thông quan hàng hoá tại các cửa khẩu biên giới đất liền
180/QDNNVV-NVCV 2022 27/09/2022 Công văn Công văn 180/QDNNVV-NVCV: thông tin hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ Phát triển DNNVV
1238/QLCL-CL1 2022 23/09/2022 Công văn Công văn 1238/QLCL-CL1: rà soát thực hiện Quy định IUU để chuẩn bị đón Đoàn thanh tra DG MARE
1077/QĐ-TTg 2022 14/09/2022 Quyết định Quyết định 1077/QĐ-TTg: phê duyệt Đề án “Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025”
892/QĐ-TTg 2022 26/08/2022 Quyết định Quyết định 892/QĐ-TTg: phê duyệt đề án phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển
985/QĐ-TTg 2022 2022 16/08/2022 Quyết định Quyết định 985/QĐ-TTg 2022: ban hành Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 – 2030
911/QĐ-TTg 2022 2022 29/07/2022 Quyết định Quyết định 911/QĐ-TTg 2022: Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021-2030
06/2022/TT-BNNPTNT 2022 28/07/2022 Thông tư Thông tư 06/2022/TT-BNNPTNT: sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản
918/QLCL-CL1 27/7/2022 21/07/2022 Công văn Công văn 918/QLCL-CL1: quy định mới của Trung Quốc về kiểm soát Covid-19 đối với thực phẩm lạnh nhập khẩu
858/QĐ-TTg 2022 20/07/2022 Quyết định Quyết định 858/QĐ-TTg: phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030
308/CV-PC 2022 20/07/2022 Công văn Công văn 308/CV-PC: thông báo kết luận của Thứ trưởng Lê Văn Thành
2732/QĐ-BNN-CN 2022 19/07/2022 Quyết định Quyết định 2732/QĐ-BNN-CN: công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT
1421/QĐ-BTC 2022 15/07/2022 Quyết định Quyết định 1421/QĐ-BTC: công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
1399/QĐ-TCHQ 2022 15/07/2022 Quyết định Quyết định 1399/QĐ-TCHQ: ban hành Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan
1421/QĐ-BTC 2022 15/07/2022 Quyết định Quyết định 1421/QĐ-BTC: công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
1252/QĐ-BKHCN 2022 14/07/2022 Quyết định Quyết định 1252/QĐ-BKHCN: phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản và cơ giới hóa trong nông nghiệp”, mã số: KC.07/21-30
04/2022/TT-BNNPTNT 2022 11/07/2022 Thông tư Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025
2065/QĐ-UBND 2022 30/06/2022 Quyết định Quyết định 2065/QĐ-UBND: công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở NN&PTNT
2194/TCT-KK 2022 23/06/2022 Công văn Công văn 2194/TCT-KK: Tổ chức triển khai Nghị định 34/2022/NĐ-CP
3288/BHXH-QLT 2022 21/06/2022 Công văn Công văn 3288/BHXH-QLT: Hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/7/2022
4359/TLĐ-QHLĐ 2022 16/06/2022 Công văn Công văn 4359/TLĐ-QHLĐ: hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15
38/2022/NĐ-CP 2022 12/06/2022 Nghị định Nghị định 38/2022/NĐ-CP: Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
1873/TCT-TTKT 2022 01/06/2022 Công văn Công văn 1873/TCT-TTKT: Tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế
523/QĐ-TTg 2022 27/04/2022 Quyết định Quyết định 523/QĐ-TTg: Phê duyệt Chương trình điều tra, đánh giá tổng thể nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sản trên phạm vi cả nước định kỳ 5 năm đến năm 2030
1527/QĐ-BNN-TCTS 2022 2022 27/04/2022 Quyết định Quyết định 1527/QĐ-BNN-TCTS 2022: Ban hành Kế hoạch của Bộ NN&PTNT triển khai thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021 – 2030
450/QĐ-TTg 2022 13/04/2022 Quyết định Quyết định 450/QĐ-TTg: phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
422/QĐ-NHNN 2022 18/03/2022 Quyết định Quyết định 422/QĐ-NHNN: ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 11/ NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ
676/QĐ-BNN-TCTS 2022 18/02/2022 Quyết định Quyết định 676/QĐ-BNN-TCTS v/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNN
150/QĐ-TTg 2022 28/01/2022 Quyết định Quyết định 150/QĐ-TTg: phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
01/2022/TT-BNV 2022 16/01/2022 Thông tư Thông tư 01/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV
18/QĐ-VATFI 2021 04/12/2021 Quyết địnhTổ chức và điều lệ 18/QĐ-VATFI Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu tập thể
19/QĐ-VATFI 2021 04/12/2021 Quyết địnhTổ chức và điều lệ 19/QĐ-VATFI Quy định tiêu chuẩn, thủ tục và thẩm quyền kết nạp hội viên, thủ tục ra khỏi Hiệp hội
1968/QĐ-TTg 2021 22/11/2021 Quyết định Quyết định 1968/QĐ-TTg phê duyệt đề án ‘Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM giai đoạn 2021-2030
7268/BCT-ĐB 2021 16/11/2021 Công văn Công văn 7268/BCT-ĐB v/v thông báo thời điểm hiệu lực của Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)
128/NQ-CP 2021 11/10/2021 Nghị quyết Nghị quyết 128/NQ-CP Ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”
105/NQ-CP 2021 09/09/2021 Nghị quyết Nghị quyết 105/NQ-CP về hỗ trợ DN, HTX, HKD trong bối cảnh dịch Covid -19
80/2021/NĐ-CP 2021 26/08/2021 Nghị định Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi thành một số điều của Luật Hỗ trợ DNVVN
1408/QĐ-TTg 2021 16/08/2021 Quyết định Quyết định 1408/QĐ-TTg phê duyệt đề án phát triển ngành thủy sản giai đoạn 2021-2030
3980/TCHQ-GSQL 2021 11/08/2021 Công văn Công văn 3980/TCHQ-GSQL v/v hồ trợ thông quan hàng hóa chống dịch Covid-19
2021 20/05/2021 Chương trình/Đề án Tài liệu về buổi làm việc giữa Vụ Thị trường trong nước và Hiệp hội nước mắm truyền thống Việt Nam
1357/QĐ-TCHQ 2021 18/05/2021 Quyết định Quyết định 1357/QĐ-TCHQ v/v: Ban hành bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng
63/QĐ-BNV 2021 24/04/2021 Quyết địnhTổ chức và điều lệ 63/QĐ-BNV Phê duyệt điều lệ Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam
496/QLCL-CL1 2021 22/04/2021 Công văn CÔNG VĂN 496/QLCL-CL1 v/v điều chỉnh mẫu chứng thư cho lô hàng XK vào EU
17/QĐ-VATFI 2021 12/04/2021 Quyết địnhTổ chức và điều lệ 17/QĐ-VATFI Phê duyệt quy tắc ứng xử nội bộ VATFI
2550/BTC-TCT 2021 12/03/2021 Công văn Công văn 2550/BTC-TCT v/v Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
1523/BTC-TCHQ 2021 18/02/2021 Công văn Công văn 1523 v/v Ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu
167/QĐ-TTg 2021 03/02/2021 Quyết định Quyết định 167/QĐ-TTg phê duyệt đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025
01/QĐ-VATFI 2021 02/02/2021 Quyết địnhTổ chức và điều lệ 01/QĐ-VATFI Về việc ban hành Quy chế hoạt động Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam
10/QĐ-VATFI 2021 02/02/2021 Quyết địnhTổ chức và điều lệ 10/QĐ-VATFI Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra
07/2021/TT-BTC 2021 25/01/2021 Thông tư Thông tư 07/2021/TT-BTC v/v Quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa…
72/2020/QH14 2020 17/11/2020 Luật Luật số 72/2020/QH14 Luật Bảo vệ môi trường
7365/BNN-CBTTNS 2020 23/10/2020 Công văn Công văn 7365/BNN-CBTTNS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
11125/BTC-TCT 2020 14/09/2020 Công văn Công văn 11125/BTC-TCT về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
609/QĐ-BNV 2020 03/09/2020 Quyết địnhTổ chức và điều lệ Quyết định số 609/QĐ-BNV Về việc cho phép thành lập Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam
2020 29/05/2020 Chương trình/Đề án Đào tạo hỗ trợ nâng cao năng lực về kỹ năng XTTM cho doanh nghiệp
45/2019/QH14 2019 20/11/2019 Luật Bộ luật số 45/2019/QH14 Bộ luật Lao động
04/2017/QH14 2017 12/06/2017 Luật Luật số 04/2017/QH14 Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
107/2016/QH13 2016 06/04/2016 Luật Luật số 107/2016/QH13 Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
68/2014/QH13 2014 26/11/2014 Luật Luật số 68/2014/QH13 Luật Doanh nghiệp
71/2014/QH13 2014 26/11/2014 Luật Luật số: 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế
1401/QĐ-UBND 2014 25/06/2014 Quyết định Quyết định 1401/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang v/v ban hành quy định quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nước mắm Phú Quốc
185/2013/NĐ-CP 2013 15/11/2013 Nghị định Nghị định 185/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
QCVN 02-16:2012/BNNPTNT 2012 09/01/2012 Quy chuẩn QCVN 02-16:2012/BNNPTNT Cơ sở sản xuất nước mắm – Điều kiện vệ sinh ATTP
55/2010/QH12 2010 17/06/2010 Luật Luật số 55/2010/QH12 Luật An toàn thực phẩm
QCVN 02-02:2009/BNNPTNT 2009 31/07/2009 Quy chuẩn QCVN 02-02:2009/BNNPTNT Cơ sở SX KD thực phẩm thủy sản – Chương trình đảm bảo chất lượng và ATTP theo nguyên tắc HACCP
QCVN 02-01:2009/BNNPTNT 2009 31/07/2009 Quy chuẩn QCVN 02-01:2009/BNNPTNT Cơ sở SX KD thực phẩm thủy sản – Điều kiện chung đảm bảo ATTP
103/2006/NĐ-CP 2006 22/09/2006 Nghị định Nghị định 103/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
28TCN 2302006 2006 23/02/2006 Tiêu chuẩn Bộ Thủy sản_Tiêu chuẩn ngành 28TCN 2302006 về Nước mắm Phú Quốc